จะเล่าเป็นเพื่อนคุณ Jorge Bucay

ISBN:

Published:

Paperback

480 pages


Description

จะเล่าเป็นเพื่อนคุณ  by  Jorge Bucay

จะเล่าเป็นเพื่อนคุณ by Jorge Bucay
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 480 pages | ISBN: | 7.70 Mb

หนังสือของนักเขียนผูนี ซึงนัยวาไดเปลียนแปลงชีวิตผูคนและชวยเหลือจิตใจอันตกอยูในสภาวะไมปกติใหกลับฟืนคืนสภาพดังเดิมมามากตอมากแลว เปนหนังสืออานสนุก ไมเครียด จนบางทีดูเหมือนผูเขียนพยายามละทิงกฎเกณฑตางๆทีเครงครัดและเคยยึดถือไปเสียสินความยุMoreหนังสือของนักเขียนผู้นี้ ซึ่งนัยว่าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและช่วยเหลือจิตใจอันตกอยู่ในสภาวะไม่ปกติให้กลับฟื้นคืนสภาพดังเดิมมามากต่อมากแล้ว เป็นหนังสืออ่านสนุก ไม่เครียด จนบางทีดูเหมือนผู้เขียนพยายามละทิ้งกฎเกณฑ์ต่างๆที่เคร่งครัดและเคยยึดถือไปเสียสิ้นความยุ่งยากในการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางจิต ที่ดูเหมือนว่าต้องใช้เวลาสนทนากันนาน และต้องเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจ กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับใครก็ตามที่ได้อ่านหนังสือของนักเขียนผู้นี้Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "จะเล่าเป็นเพื่อนคุณ":


dunikal.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us